Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Food & Fit 

Bij het uitbrengen van opdrachten hanteert Praktijk MH Food & Fit de Algemene Voorwaarden. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en alle diensten tussen Praktijk MH Food & Fit en een opdrachtgever waarop Praktijk MH Food & Fit deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Algemene voorwaarden betaling in termijnen (reguliere pakketten)

Wanneer u voor een pakket kiest dan is dat in het voordeel voor de cliënt en de voedingsdeskundige. De cliënt krijgt een fikse korting (€150-200) en de voedingsdeskundige heeft een garantie dat een cliënt voor langere tijd onder behandeling is. Het kan natuurlijk zijn dat u om een of andere reden wilt stoppen met de behandeling. Dit is mogelijk, maar heeft gevolgen.

Voorwaarden:  

 • Vanaf 1 januari 2016 accepteert Food & Fit geen maandelijkse betalingen meer. 
 • De betaling dient per consult (wekelijks en gebaseerd op uw pakket) te worden voldaan. Een tweede mogelijkheid is dat u het volledige bedrag in een keer voldoet.   Het bedrag dient contant te worden betaald.(er is nog geen pinautomaat aanwezig) 
 • Het bedrag is afhankelijk van het totale bedrag, het gekozen pakket en van de haalbaarheid. (Dit in overleg)
 • Let op!, Eerste termijn is altijd €50,- en dient tijdens het intakegesprek betaald te worden. 
 • Wanneer u er zelf voor kiest om te stoppen met uw pakket/proces dan worden alle consulten en verrichte werkzaamheden apart berekend en verrekend met het bedrag dat u al betaald heeft. Dit geld ook wanneer er geen contact meer wordt opgenomen vanuit de cliënt en de voedingsdeskundige genoodzaakt is de behandeling te stoppen. Het resterende bedrag dient u in een keer en binnen 14 dagen te betalen. De individuele tarieven (intakegesprek, consulten, adviezen) staan beschreven bovenaan het tabblad tarieven. 
 • Bij verhindering van uw afspraak/consult dit 24 uur van te voren door te geven, anders zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.  Bij een pakket betekend dit dat er een consult komt te vervallen of dat u het bedrag betaald dat staat voor het verkregen consult. Zie tarieven.
 • Daarnaast is de cliënt akkoord gegaan met de behandeling bij Food & Fit, wat betekend dat de cliënt tijdens de behandeling geen andere diëten en/of behandelingen op gebied van voeding mag volgen/uitvoeren. Dit kan namelijk negatieve gevolgen hebben op de resultaten. Negeert u deze voorwaarde dan mag Michelle Brand de behandeling per direct stop zetten, waarbij de kosten voor rekening zijn voor de cliënt. 

Algemene voorwaarden betaling in 2 termijnen Food & Fit Vital Program

Wanneer u voor het Food & Fit vital program heeft gekozen dan kunt u kiezen om het bedrag in één betaling te voldoen of u kunt het bedrag in 2 termijnen voldoen.
In beide gevallen is het natuurlijk de bedoeling dat u de behandeling geheel doorloopt, maar wanneer u voor betaling in 2 termijnen kiest dan zitten hier voorwaarden aan verbonden.
Het kan natuurlijk zijn dat u om een of andere reden wilt stoppen met de behandeling.
Dit is mogelijk, maar heeft gevolgen.
Voorwaarden:

 • De betaling in termijnen is alleen mogelijk in 2 termijnen van €50,- incl. BTW.
 • Let op!, Eerste termijn van €50,- dient tijdens het intakegesprek betaald te worden. Is dit niet het geval dan zal u niet met het programma kunnen starten!
 • De tweede termijn van €50,- betaald u tijdens het tussenconsult.
 • Het bedrag dient contant te worden betaald.(er is nog geen pinautomaat aanwezig)
 • Wanneer u er zelf voor kiest om te stoppen met uw proces dan worden alle consulten en verrichte werkzaamheden apart berekend en verrekend met het bedrag dat u al betaald heeft. Het resterende bedrag dient u in een keer binnen 14 dagen te betalen. De individuele tarieven (intakegesprek, consulten, adviezen) staan beschreven bovenaan het tabblad tarieven op www.food-en-fit.nl.
 • Bij verhindering van uw afspraak/consult dit 24 uur van te voren door te geven, anders zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
 • Daarnaast is de cliënt akkoord gegaan met de behandeling bij Food & Fit, wat betekend dat de cliënt tijdens de behandeling geen andere diëten en/of behandelingen op gebied van voeding mag volgen/uitvoeren. Dit kan namelijk negatieve gevolgen hebben op de resultaten Negeert u deze voorwaarde dan mag Michelle Brand de behandeling per direct stop zetten, waarbij de kosten voor rekening zijn voor de cliënt.

Overige Algemene voorwaarden  

De onderstaande algemene voorwaarden artikel 1 t/m 13, zijn van toepassing op alle adviezen en diensten van Praktijk MH Food & Fit.

 Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Voedingsdeskundige:Michelle Brand, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, Orthomoleculaire voeding voor kinderen en gewichtsconsulent, handelend als zelfstandige onder de naam MH Food & Fit.

Michelle Brand handelt vanuit professionele houding en verkoopt geen afslankproducten, shakes die afkomstig zijn van concurrentie.
– Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
– Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de voedingsdeskundige is verwezen;
– Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige wordt uitgeoefend: Tamboerijnlaan 30, 2287TJ Rijswijk.

Artikel 2. Algemeen

2.1. De voedingsdeskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.

2.2. Indien een bepaling in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing.

Praktijk MH Food & Fit en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

2.4. Indien Praktijk MH Food & Fit niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Praktijk MH Food & Fit in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1 De begeleiding door Praktijk MH Food & Fit geschiedt volgens een vooraf met de opdrachtgever overeengekomen begeleidingstraject. Het desbetreffende begeleidingstraject staat uitgebreid beschreven op www.food-en-fit.nl en wordt ook mondeling met u besproken.( afspraken over tijd, plaats en duur van elk consult)

Hierna wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan.

3.2 De overeenkomst vermeldt het honorarium dat voor het overeengekomen begeleidingstraject verschuldigd is. Het honorarium is inclusief BTW en/of andere wettelijke heffingen.

3.3 Een overeenkomst verplicht Praktijk MH Food & Fit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het overeengekomen honorarium, ook als opdrachtgever de overeenkomst (gedeeltelijk) annuleert.

Artikel 4 Wijziging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan wordt door partijen overeengekomen dat het honorarium wordt aangepast aan het gewijzigde begeleidingstraject.

4.2 Praktijk MH Food & Fit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever, naar het oordeel van Praktijk MH Food & Fit, niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.

4.3 Praktijk MH Food & Fit is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst, naar het oordeel van Praktijk MH Food & Fit, onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat, naar het oordeel van Praktijk MH Food & Fit, de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4.4 Indien Praktijk MH Food & Fit tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wanneer de opdrachtgever het honorarium in termijnen afdraagt betekend dit dat alle verrichte werkzaamheden die nodig waren voor de opdracht apart worden berekend, waarna het verrekend wordt met de reeds afgedragen termijnen. Het resterende bedrag dient per direct afgedragen te worden.(contant of bankoverschrijving.)

(Zie verder voorwaarden tariefstelling artikel 5 en 6)

 Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingsdeskundige de cliënt mondeling en schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd tariefwijzigingen door te voeren, echter deze tariefwijzigingen worden niet doorgevoerd voor reeds lopende trajecten van cliënten.

Voor het zelfstandig annuleren door de opdrachtgever gelden strikte voorwaarden die vooraf worden doorgenomen en ondertekend. Zie artikel 4.5

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de opdrachtgever contant in de praktijk of via bankoverschrijving zoals vermeld op de factuur te geschieden aan de voedingsdeskundige.

6.2 Er geldt een betalingstermijn van 8 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Voor alle e-trajecten geldt dat het traject start, nadat de betaling van de factuur is voldaan.(contant of bijgeschreven op het rekeningnummer van de voedingsdeskundige)

Eerste honorarium vind dan ook plaats bij de intake/eerste consult

6.3 Indien de opdrachtgever in gebreken of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 De opdrachtgever ontvangt bij elke betaling een kwitantie als bewijs van honorarium.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsdeskundige heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kunnen de diensten worden stopgezet en vindt aan de cliënt een verrekening plaats van door de cliënt betaalde consulten die nog niet hebben plaatsgevonden. Geen van beide partijen heeft recht op een vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 8. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt de voedingsdeskundige hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.(binnen 24 uur!) Indien de cliënt niet binnen 24 uur bericht van verhindering aan de voedingsdeskundige geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsdeskundige gerechtigd om het bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een maandag of een dag volgend op een erkende feestdag wordt bedoelde termijn van 24 uur in te gaan om 21.00 uur op de laatste voorafgaande werkdag.(vrijdag indien anders afgesproken)

Artikel 9. Intellectuele eigendom

De voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.

Artikel 10. Gegevens cliënt

De voedingsdeskundige zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Mocht de voedingsdeskundige interesse hebben in het uitbrengen van succesverhalen van de cliënt dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en wordt besproken wat er gepubliceerd wordt voordat het gepubliceerd wordt.

 Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Het advies van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsdeskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Deelname aan bewegings- of sportactiviteiten is op eigen risico. De voedingsdeskundige kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ongelukken of voor blessures die tijdens of ten gevolge van de bewegings- of sportactiviteiten zijn ontstaan.

Ook is Praktijk MH Food & Fit niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfd arbeidsinkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van de adviezen en de gevolgen daarvan wanneer de cliënt dat niet doet.

Artikel 12. Doorverwijzing door of naar een arts/specialist

12.1 Als het probleemgeval van de opdrachtgever een medische of psychische oorzaak heeft, of als er sprake is van een extreme situatie verwijst de voedingsdeskundige de opdrachtgever door naar een arts of specialist.

De beoordeling door de voedingsdeskundige geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie.

12.2 De voedingsdeskundige biedt de cliënt gegevens aan van professionele hulpverleners waar de voedingsdeskundige betrouwbare contacten mee heeft en die geregistreerd zijn als hulpverlener met bevoegdheid, maar dit geschiedt op een risico.

12.3 De voedingsdeskundige kan de opdrachtgever zowel op persoonlijke basis als op basis van een verwijzing door een arts/specialist adviseren en begeleiden. In het geval van een verwijzing door een arts houdt de voedingsdeskundige de arts/specialist op de hoogte van het verloop van het begeleidingstraject. Gegevens van de opdrachtgever worden zonder toestemming van de opdrachtgever niet aan derden verstrekt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg